Mineralloven regulerer gullgraving og utvinning i Norge. Her kan du gjøre deg kjent med mange av bestemmelsene den inneholder.

Skillet mellom statlig og privat utvinning

Loven inneholder et klart skille mellom statlig og privat virksomhet, med overlappende regler som gjelder for begge. For å lære mer om dette kan du lese §7 i mineralloven, hvor man finner detaljert informasjon om eierforholdene. I Norge eier staten alle mineraler i bakken som er større enn 5 gram/cm3. Løst gull som befinner seg på bakkenivå i elveleier er derimot grunneiers eiendom. I tillegg eier staten de fleste andre metaller, og dette inkluderer malmer så fremt de overgår den tidligere nevnte størrelsen.

Lovverket for privat og statlig utvinning skiller seg spesielt innen to områder. Dette gjelder utvinningsrett og rett til undersøkelser. Skal du grave etter gull på statlig eiendom må du forholde deg til andre søknadsprosesser, samt at du betaler en høyere andel i skatt til staten på det du måtte finne.

Les også: Søknad om gullgraving i Norge – slik gjør du det

Hvilke rettigheter finnes?

De tillatelsene og rettighetene man kan søke om deles opp i forskjellige kategorier. Den første er rett til leting, og i hovedsak sier denne at man står fritt til å undersøke statlige og private områder for mineraler, enda noen unntak er gjeldende. Den neste kalles rett til undersøking og er vanskeligere å oppnå. Dette innebær slike ting som sprenging, graving og bruk av lydsonar. Her kreves det tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning dersom det gjøres på statlig grunn.

Rett til utvinning referer til fjerning av masse og stein med hensikt å utvinne mineraler fra et område. Her gjelder de samme reglene, hvor grunneier eller DIRMIN må godkjenne utvinningen av gull. Her er det også spesielle regler dersom massen du ønsker å utvinne overstiger 10 000 m3. Da kreves det driftskonsesjon, og kravet er likt for uttak fra både privat og statlig eiendom.

Overlappende lovgivning

I mineralloven heter det at utvinning av mineraler med påfølgende tillatelse, ikke fritar tiltakshaver fra andre relevante lover og regler. På godt norsk betyr dette at en utvinningsrett ikke automatisk gir deg fri rett til utvinning. Et eksempel på dette er kulturminneloven, som setter begrensninger på kommersiell virksomhet i flere deler av landet.

Andre eksempler på slik lovgivning er transport som følge av deponiet. Skal du utvinne gull i store kvanta vil du trenge vei og infrastruktur fram til uttaksstedet, og dette er ikke nødvendigvis lett å skaffe seg. Som regel vil en søknadsprosess involvere kommunen, fylke, stat, diverse direktorater og grunneieren, og kan ta flere år å gjennomføre for større prosjekter. Andre lover som påvirker utvinningen av gull er naturvernloven, plan og bygnings reguleringer, transportloven og forurensningsloven.

Les også: Her kan gullgravere vaske gull lovlig

Hensikt med loven

Mineralloven er skapt med den hensikt å gjøre prosessen så enkel som mulig for den som søker. Den inneholder detaljert informasjon om alle de prosedyrer man kan forvente før man starter gullgraving i stor skala. Den inneholder også et par viktige punkter som det viktig å merke seg. For de som ønsker å grave etter gull i mindre skala, og da alluvialt (løst) gull, er det lite man trenger å forholde seg. Dersom massene er små, og man har grunneieres tillatelse står man ganske fritt til å lete etter gull i utmark.

Les også: Lover og regler for gullgravere