Lovverket for gullgraving og vasking av gull er gammelt. Disse stedene kan du lovlig utvinne gull ved vasking.

Statlig eller privat?

Den første ordningen for bergverksutvinning ble gitt av Kong Christian den tredje i år 1540. Denne kongelige instruksen skapte et klart skille mellom privat eiendom, og det som tilhørte den danske kronen. Deretter har mange lover og ordninger blitt vedtatt gjennom tiden. Retten til privat eie er et viktig prinsipp, som hindrer statlig ekspropriasjon.

I 2010 fikk Norge en ny minerallov, som klargjorde hvilke mineraler som eies av staten. Her stadfestes også retten til privat eie nok en gang. Denne loven har blitt mye endret de siste årene, men er fortsatt gjeldende. Den gjør det klart at private kan eie det som kalles «bergrettigheter».

Så hvor kan man vaske etter gull?

Du kan vaske etter gull alle de steder hvor du sitter med bergrettighetene. For eksempel, dersom en eier sitter med bergrettighetene på et 4 dekar stort område, kan man fritt vaske etter gull i dette området. Man har i prinsippet to valg. Enten velger man å leie midlertidig utvinningsrettigheter, eller så kjøper man selve bergrettighetene. Sistnevnte er dyrt, da det betyr at eieren sier fra seg alle rettigheter til mineralutvinning på sin egen eiendom i framtiden.

De som vasker etter gull velger vanligvis den første metoden. De betaler en avgift til eieren av området i bytte mot leting. Vanligvis er ikke denne avgiften særlig høy, ettersom man ikke har noen garanti for å finne gull. En annen metode er å betale en «skatt» til den som eier bergrettighetene da man finner gull. For eksempel, finner man gull verdt kr 10 000, vil man kunne avtale å betale en fast prosent av verdien i bytte mot retten til å lete.

Verdt å merke seg

Man kan vaske etter gull i alle områder hvor man har tillatelse fra bergeieren, men det finnes noen spesielle unntak. Miljøverndepartementet satt opp egne vernesoner på de steder hvor dyrelivet er utsatt. For eksempel har man ikke lov til å vaske etter gull i vassdrag hvor villaks yngler. Man har heller ikke lov til å vaske etter gull i områder hvor sjeldne dyrearter hekker og formerer seg. Man kan i tillegg ikke bruke kjemikalier slik som sulfur til å rense gullet i disse områdene. Dette er for å hindre forurensing.

Staten gir også private retten til utvinning i bytte mot avgifter. Merk deg likevel at store deler av de statlige områdene i Norge er naturreservater, og i disse områdene har man ikke lov til å vaske etter gull. Et eksempel på dette er Bjørnøya, som ved kongelig resolusjon i 2002 ble fredet for slik utvinning.

De beste stedene

For å vaske etter gull må man først ha kjennskap om hvilke områder gull befinner seg i. De fleste vassdrag har ikke den geologiske strukturen som kreves for opphopning av gull. Dermed gjelder det å gjøre en del forhåndsarbeid.

De steder hvor det finnes gull er som regel allerede oppdaget, og de fleste bergeiere er åpne for besøk fra gullgravere. Tar man kontakt med bergeier er vanligvis få hindre i veien for å lete etter gull i området. Bruk tid på prospekteringen, skaff de rette tillatelsene, og sett ut på et nytt eventyr!