For gullgravere som ønsker å utvinne det kostbare edelmetallet i Norge kreves at man skaffer seg de rette tillatelsene.

Sted, tid og metode

Har du funnet et sted for å grave etter gull? Har du bestemt tidspunktet og hvilken metode du skal bruke? Dersom svaret er ja, har du allerede kommet langt på vei. Når du søker hos de statlige etatene om retten til gullutvinning er dette noe av den viktigste informasjonen som kreves. Du må legge fram en detaljert plan som viser fremgangsmåte, tidslinje og forventede miljøkonsekvenser.

Før du søker er det lurt å sjekke om området er vernet. Sjekk på nettet. Ta en titt på kart og lister over norske naturreservat, og let gjennom offentlige databaser. Informasjon om verning og begrensninger i næringsvirksomhet finnes lett tilgjengelig på internett.

Les også: Veileder til mineralloven for norske gullgravere

Skaff rettigheter

Før du søker til kommune og stat er det viktig at du skaffer deg bergrettighetene til området. Er området privat? Da må du kontakte den personen som sitter med mineralrettighetene og be om å få rettigheter til å grave etter gull. Husk at dette er privat eiendom og at du ikke kan foreta noen som helst virksomhet før dette er på plass.

Dersom du ønsker å grave i et statlig eid område burde du først søke om tillatelser hos Direktoratet for Mineralforvaltning (Ofte forkortet DIRMIN). Dette er det statlige organet med ansvar for tillatelser og bruksrett til offentlig mineralutvinning. Du kan lese mer på deres hjemmesider ved å klikke her.

Les også: Lover og regler for gullgravere

Krav om deponering

En søknads krav til detaljer avhenger av omfanget på gullgravingen. For å kunne effektivt grave etter gull kreves det ofte at man fjerner mye steinmasse, jord og grus. Et viktig spørsmål er dermed hvor dette skal lagres? Før du kan søke om tillatelser er det viktig at du har en plan for hvor massene skal legges.

Du har flere valg da det gjelder deponering. En kontroversiell metode er sjødeponi, gruver i nærheten av sjø og vann kan bruke dette som et avfallsdeponi. Dette tar det lang tid å søke om, og de fleste steder har ikke slike deponeringsmuligheter tilgjengelig. En annen metode er midlertidig lagring og tilbakeføring. For eksempel, graver du ut to tonn med grus og steinmasse kan du lage en plan hvor denne massen føres tilbake til sin opprinnelige tilstand etter at du har hentet ut gullet.

Les også: Her kan gullgravere vaske gull lovlig

Søk til kommune

Etter at planen er ferdig satt sammen kan du sende den til kommunen. Kommunestyret vil så legge planen ut på høring, hvor interesseorganisasjoner, naboer og andre kan komme med innsigelser og sine meninger. Dersom saken godkjennes av kommunen uten innsigelser står du i utgangspunktet fritt til å begynne utvinning. Dersom noen klager på avgjørelsen vil den sendes til fylkesmannen. Får man avslag her vil kun kommunalministeren ha rett til å overstyre fylkesmannens vedtak.

Husk at gruvedrift ofte kan ha vidtrekkende konsekvenser for dyreliv og fauna. På bakgrunn av dette vil enhver virksomhet av betydelig omfang involvere miljøverndepartementet. Dersom departementet kommer på banen er det viktig å ha detaljert dokumentasjon klargjort, samt en plan for hvordan man skal håndtere utslipp, ulykker og arbeidsmiljø.