Det aller viktigste man skal tenke på når man er ute med metallsøker i England og Storbritania er å være ansvarlig. Å være ansvarlig innebærer følgende:

Før du søker:

 • Ikke gå der det er forbudt; før du begynner å søke må du få tillatelse fra grunneier/ beboer, uavhengig av status, eller oppfattet status, av området du skal søke i. Husk at alle områder har en eier. For å unngå konflikter er det alltid lurt å få tillatelse og skriftlig avtale om eierskapet til eventuelle funn (se www.cla.org.uk / www.nfuonline.com ).
 • Man må følger de lover som gjelder for beskyttede områder. f.eks områder som er definert som Scheduled Monument eller er av spesiell vitenskapelig interesse. Disse områdene kan du få informasjon om fra grunneier / beboer, det historiske miljøet eller www.magic.gov.uk ). Vær ekstra forsiktig når det oppdages noe nær verneområder, for eksempel er det ikke alltid angitt helt tydelig på kart hvor grensene går.
 • Det anbefales at du melder deg inn i en metallsøkerklubb eller forening som oppmuntrer til samarbeid og ansvarlig utveksling med andre grupperinger/organisasjoner. Du kan finne organisasjoner  på www.ncmd.co.uk / www.fid.newbury.net.
 • Bli kjent med, og følg gjeldende råd om håndtering, bevaring, stell og oppbevaring av arkeologiske gjenstander (se www.finds.org.uk ).

Mens du søker:

 • Der det er mulig å søke på mark som allerede har blitt bearbeidet (for eksempel ved pløying eller det som tidligere har blitt pløyet) skal man kun søke innenfor dybden av pløyingen. Hvis metallsøkingen foregår på ubearbeidet mark, vær forsiktig slik at du sikrer at ingen skade gjøres på noe med arkeologisk verdi som befinner seg i jorda.
 • Minimere forstyrrelsen av jorda gjennom bruk av egnede graveredskaper, og ved å gjenplassere gravemasser så pent som mulig. Sørg for ikke å skade jord av arkeologisk verdi.
 • Noter posisjon så nøyaktig som mulig for alle funn (dvs. minst innenfor hundre kvadratmeter, ved hjelp av «Ordnance Survey» kartet eller en håndholdt GPS-enhet. Pakk ned funn individuelt og merk posen med National Grid Reference (NGR). Posisjon for funn skal ikke gis videre til andre parter uten samtykke fra grunneier / beboer.
 • Respekter områdene. La porter og eiendom være i den stand du finner dem og du skal ikke skade avlinger, skremme dyr, eller forstyrre hekkende fugler, og du må kaste søppel på rett sted: se https://www.gov.uk/right-of-way-open-access-land

Etter at du har søkt:

 • Rapporter eventuelle funn til den aktuelle grunneier / beboer, og til Portable Antiquities, slik at informasjonen kan legges inn i lokale historiske nedtegnelser. Detaljer om hvor du kan rapportere finnes på www.finds.org.uk/contacts, e-post info@finds.org.uk eller telefon 020 7323 8611.
 • Følg bestemmelsene i Treasure-loven og skatteloven Code of Practice (www.mcga.gov.uk) og sjekk eksportlisens (www.artscouncil.org.uk).
 • Søk eksperthjelp hvis du oppdager noe stort mens du metallsøker, eller finner en konsentrasjon av småfunn, eller uvanlige materialer og vrakrester. Sikre at tillatelse fra grunneier / beboer til å søke eksperthjelp er innhentet. Rapportering av funn endrer ikke dine rettigheter i forhold til funn, men kan føre til at langt mer viktige arkeologiske oppdagelser.
 • Ring politiet, og varsle grunneier / beboer, hvis du finner spor av menneskelige levninger.
 • Ring politiet eller HM Coastguard, og varsle grunneier / beboer, hvis du finner noe som kan være eksplosivt. Ikke bruk en metalldetektor eller mobiltelefon i nærheten av slikt materiale, da dette kan utløse en eksplosjon. Ikke forsøk å flytte slike eksplosiver.

Finn ut mer om arkeologi

For ytterligere informasjon kontakt Counsil for British Archaeology (tlf 01904 71417 / www.britarch.ac.uk).