Hvis du skal på ferie eller av en annen grunn reiser til Danmark så er det alltid fint å kunne søke litt når familien er på badestranda eller man bare har fri.

Men i Danmark gjelder litt andre skrevne og uskrevne regler for metallsøking enn i Norge, du må ha tillatelse hvor enn du skal søke. Og tillatelse får du nok bare du spør på riktig sted.

De lokale detektorklubbene i Danmark er fyllt opp med hyggelige dansker som har samme hobby som deg og det slår aldri feil å spørre dem om råd. Ring eller skriv så får du vite hvor du skal spørre om å få lov til å søke.Og så får du sjansen til å spandere en kopp kaffe på vedkommende du snakker med, og samtidig få noen gode tips fra en lokalkjent.

Her er noen adresser (noen klubber faller fra og noen kommer til så listen er ikke komplett på noen måte):

De Bornholmske Amatørarkæologer:
http://www.dbabornholm.dk/

Detektorklubben Tellus (landsdækkende):
http://www.klubtellus.dk (kan kontaktes via webmaster@detektorklubben.dk eller via Facebook)

Furesø Arkæologigruppe:
http://www.fuark.dk/

Harja Arkæologisk forening (Fyn):
http://harja.dk

Helsingør Gribskov Amatørarkæologiske Forening:
http://www.hgaf.dk/hgaf/

Holbæk Arkæologiklub:
http://holbark.dk/

Hørsholm Arkæologiske Forening:
http://www.horsholm-arkaeologi.dk/

Metaldetektorklubben Sjælland:
http://www.detektorklubben-sjaelland.dk

Midtjysk Detektorforening:
http://midtdetekt.dk/

Morsø Arkæologiforening:
http://www.morsark.dk/

Odsherreds Detektorforening:
http://www.detektorforeningen.dk/

Randersegnens Amatørarkæologer:
http://www.randers-arkaeologer.dk/index.html

Slagbulen – Vendsyssel Arkæologiske Forening:
http://www.vendsark.dk/

Sønderjyllands Amatørarkæologer:
http://www.sjaa.dk/

Thy-Mors Detektorforening:
http://www.thy-morsdetektor.dk

Tværpilen – Vestegnens Amatørarkæologiske Forening:
http://www.tvaerpilen.dk/

Vestjysk Detektorforening:
http://etbipfrafortiden.dk/velkommen

Listen er komplettert fra http://www.bondejern.dk/


Naturstyrelsen i Danmark har laget god oversikt over reglene:

De skriver om bruk av metalldetektor på http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/hvad-maa-jeg-samle/brug-af-metaldetektor

Det kan være viktig for landets kulturhistorie å bevare de funne gjenstandene.

Reglene

Man må ikke – uten grunneierens tillatelse – benytte metalldetektorer i naturen på f.eks. strandkanter, andre kyststrekninger, sanddynefredede arealer, i skoger, på udyrkede arealer og på veier og stier i det åpne landet – se mer på http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/mar/naturen-maa-gerne-betraedes/

Det er også begrensninger for bruken i museumsloven – det er dermed forbudt å bruke metalldetektorer på fortidsminner og innen en avstand av 2 m fra dem – se nærmere om dette i Kulturarvsstyrets veiledning om tilsyn mv. for fortidsminner her (PDF): http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/arkaeologi/tilsynsvejl/tilsynsvejledning.pdf

Begrensninger er laget av hensyn til sikring av fortidsminner og gjenstander fra fortiden, inkludert Danefæ – se nærmere om Danefæ på http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/danefae/

Grunneier
Grunneieren kan imidlertid gi tillatelse til at metalldetektorer kan benyttes på naturarealene hans, hvis det ikke strider mot andre bestemmelser enn de nevnte.

Naturstyrets arealforvaltning
Naturstyret får med jevne mellomrom henvendelser fra metalldetektoramatører som ønsker å benytte metalldetektorer på styrets arealer. Derfor er det fastsatt følgende regler om bruk av metalldetektorer, som tar utgangspunkt i hensynet til beskyttelsen av fortidsminnene, herunder sikring av at jordfunne gjenstander ikke blir ødelagt/forsvinner:

  • Det gis ikke tillatelse til bruk av metalldetektorer på styrets arealer, hvor det foregår på arealer omfattet av forbudet i Museumslovens §29f.
  • Det kan gis tillatelse til detektorfolk som kan dokumentere at de har et formalisert samarbeid med et statsanerkjent museum. Samarbeidet skal dokumenteres ved en skriftlig anbefaling fra museet utarbeidet til den konkrete søknaden. Anbefalingen skal være datert den siste måneden.

En slik tillatelse vil bare kunne fås i skriftlig form av den vedkommende lokalenheten og for en begrenset periode, imidlertid høyst et år. Følgende vil alltid inngå i tillatelsen:

  • At det ikke må brukes metalldetektorer på fortidsminner og i 2 metersonen omkring dette.
  • At Naturstyret skal informeres om eventuelle funn før melding om dette går til pressen.
  • At Naturstyret løpende holdes informert om arbeidets fremoverskriden, herunder orienteres om funn av danefæ.
  • At oldsaker og danefæ avleveres umiddelbart til det lokale, statsanerkjente museum som detektoramatøren samarbeider med.

Hva betyr ordet Danefæ?
«død manns» eller «herreløst gods») er gjenstander fra fortiden, herunder mynter, som er funnet i Danmark, hvortil ingen kan godtgjøre sin rett som eier, og som er fremstilt av verdifullt materiale eller har særlig kulturhistorisk verdi. Slike gjenstander tilhører staten og skal avleveres til Nationalmuseet. Les mer om hva du gjør med funnet dit her.

Les mer om danefæ på Wikipeida: https://no.wikipedia.org/wiki/Danef%C3%A6


Til slutt, det kan være skikkelig moro å søke i Danmark…