Når vi snakker om funn gjort med detektor så nevner vi gjerne tidsperiodene i samme slengen. Men når var periodene? Og hva kjennetegner dem? Her er en oversikt.

  • Eldre steinalder: Fra 9500-4000 før Kr. Fra eldre steinalder har vi de eldste spor etter menneskelig bosetning i Norge. Trolig fulgte jegergrupper fra Kontinentet etter reinsdyrflokker som trakk nordover da isen smeltet.
  • Yngre steinalder: Fra 4000-1700 før Kristus. Fra yngre steinalder ser vi de første sporene etter husdyrhold og jordbruk i Norge. Fra slutten av yngre steinalder finner vi spor etter de første langhusene og den permanente gårdsbyggelsen i Sør-Norge. I Nord-Norge er nedgravde hustufter vanlig i denne perioden.
  • Bronsealderen: Fra 1700-500 før Kr. For første gang ble metall tatt i bruk. Metallteknologien gjør at det blir mulig å lage nye redskaper, som sverd og smykker. Gårdsdrift, jalt og fiske er fortsatt de viktigste næringsveiene. Med bronsealderen kom de første høvdingdømmene.
  • Eldre jernalder: 500 før Kr. – 550 etter Kr. Jern i form av myrmalm er lett tilgjengelig. Teknikken for utvinning er enkel og metallet blir brukt til alt fra våpen til stekepanner. Handel blir stadig viktigere – både med jern og pelsverk. Spor etter mye våpen og folkeforflytting tyder på en urolig tid.
  • Yngre jernalder: 550-1050 etter Kr. I denne perioden blir samfunnet lagdelt. Det skarpeste skillet går mellom bønder og treller. Gravskikken speiler de sosiale klassene. Vikingetiden utgjør de siste århundrene av denne perioden. Kristendommen er på frammarsj, men norrøn tro står fortsatt sterkt. De store vikingskipene gjør lange reiser og handel mulig.
  • Middelalder: 1050-1537 etter Kr. Samlingen av Norge til ett rike som Harald Hårfagre starter i vikingetiden fullføres i middelaldreren. Kongen grunnla en rekke byer som Oslo, Tønsbert, Bergen og Trondheim. I 1349 kom svartedauen til Norge, og halvparten av befolkningen døde.
  • Nyere tid: 1537 e. Kr – Nyere tid er en betegnelse hovesaklig brukt i arkeologisk sammenheng for å beskrive tiden etter reformasjonen.