Retningslinjer med utdypende forklaring

Sist oppdatert 29.03.2016

Her finner du retningslinjene for søk med metalldetektor med mer utfyllende informasjon.

 1. Det må ikke søkes på eller ved automatisk fredete kulturminner.
  Alle kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet (jf kultuminneloven §§ 3, 4 og 6). Dette gjelder både kulturminner som er kjent og kulturminner som ikke er kjent ennå. Alle kulturminner har en sikringssone på minimum 5 meter som har det samme vernet som kulturminnet. Det er mange kulturminner som er feilplassert eller området som er avsatt som kulturminne er for lite. Vi har opplevd at kulturminner ligger inntil 150 meter feil, men de fleste feilene er innenfor 50 meter. Derfor anbefaler vi at man holder en avstand på 50 meter fra ytterkanten av markeringen i kulturminnesøk.
 2. Kulturminnesok.no og open.innlandsgis.no gir oversikt over hvor det er automatisk fredete kulturminner.
  Kulturminnesok.no driftes av Riksantikvaren og gjengir data fra kulturminnedatabasen Askeladden. Askeladden er ikke lenger åpen for publikum. open.innlandsgis.no er et samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmennene i Hedmark og Oppland, i tillegg til Staten vegvesen. I Innlandsgis finner du alle kulturminnedata fra Askeladden og enkelte datasett med kulturminner som ikke er i Askeladden.
 3. Gjenstander eldre enn 1537, mynter eldre enn 1650 og samiske gjenstander eldre enn 100 år er statens eiendom.
  (jf. KML §§ 12 og 13).
 4. Før du går ut med metalldetektor bør du sette deg inn i lovverket og hvordan innleveringspliktige gjenstander ser ut.
  Les Kulturminneloven
  – Gjenstander kan du blant annet se her: Harjas fibeltavler og Oluf Ryghs Norske Oldsager
 5. Oppland fylkeskommune fraråder sterkt at det gås med detektor utenfor dyrket mark.
  Gjenstander som ligger i pløyelaget er omrotet og ligger ikke på sin opprinnelige plass. De er i tillegg utsatt for stadig ytre påvirkning fra plog og gjødsel. Dersom de blir liggende vil de knuses og forvitres. Å ta opp gjenstander fra pløyelaget kan sikre de for ettertiden. Gjenstander som ligger i urørte områder utenfor dyrket mark, slik som skog, utmark og fjellområder, utsettes ikke for disse farene og vil kunne ligge intakt i lang tid framover på den plassen der de opprinnelig ble lagt.
 6. Oppland fylkeskommune anbefaler at du er medlem av en detektorklubb. Gå gjerne sammen med mer erfarne metallsøkere i begynnelsen.
  Mjøsen metallsøkerforening og Norges metallsøkerforening er to foreninger som har medlemmer i Oppland. Som medlem av en klubb vil du få tilgang til Facebook-sider og forum der du kan diskutere og spørre om gjenstander. Du vil også få mulighet til å delta på foreningsturer og sosiale søk.
 7. Du må ha grunneiers tillatelse til å søke, dette gjelder også statlig eller kommunal eiendom.
  Du må ha grunneiers tillatelse uansett hvor du går og uansett hvem som eier området. Eksempelvis forventer Statskog at det blir innhentet tillatelse før man går med metallsøker. Opplysningsvesenets fond gir ikke tillatelse til å gå på sine eiendommer. Vær også obs på at det vanligvis ikke er lov å bruke metallsøker i nasjonalparker.
 8. Når innleveringspliktige gjenstander er funnet skal det gis beskjed til Oppland fylkeskommune snarest og innen tre dager etter at funnet er gjort. Oppland fylkeskommune avtaler da innlevering av gjenstanden(e).
  Du kan ta kontakt på e-post, telefon eller SMS. Oppland fylkeskommune avtaler da innlevering av gjenstanden. Som hovedregel ønsker de at gjenstandene leveres hos dem på Lillehammer. Etter forhåndsavtale er det mulig med andre innleveringsmåter, eksempelvis direkte innlevering til Kulturhistorisk museum, innlevering til et annet museum eller at funnet leveres til fylkeskommunen av andre enn finner.
  Dersom funnet leveres direkte til Kulturhistorisk museum skal funnskjemaet sendes Oppland fylkeskommune. Leveres funnet til et annet museum, eller hvis det sendes, så skal funnskjemaet følge gjenstanden.
  Dersom funnet skal sendes i posten må det pakkes forsvarlig og sendes med sporing. Ved sosiale søk, foreningsturer o.l. kan det være felles levering av funn. Ferdig utfylt funnskjema leveres da sammen med gjenstanden til den som er ansvarlig for å levere inn funn.
 9. Det er finner som er ansvarlig for innlevering. Innleveringspliktige funn skal ikke gis til grunneier, heller ikke til midlertidig oppbevaring.
 10. Hvert enkelt funn skal måles inn med GPS. Bruk koordinatsystemet WGS84, UTM32.
  Det finnes flere typer forholdsvis rimelige, håndholdte GPS-er som er egnet til formålet. Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du trenger veiledning. GPS-en er fabrikkinnstilt på wgs 84 og bredde og lengdegrader. Vi ber om at alle endrer dette slik at den automatisk viser wgs 84, utm 32. Alle gjenstander som samles inn, med unntak av ting som tydelig er skrot, skal måles inn med GPS.
 11. Ha med egnede poser eller små esker til oppbevaring av funn når du er ute og søker. Ha også med en penn til å skrive koordinater og info på posene/eskene.
  Ha med poser, gjerne lmed lynlås (ziplock), eller esker ut i felt. Bruk en pose/eske per gjenstand og skriv koordinater på posen/esken. Skriv gjerne ditt navn, dato, gården og kommunen på posen også. Det kan være lurt å bruke vannfast penn.
 12. Hvis du søker i dyrket mark, må det ikke graves under pløyedybde. Dersom du skjønner at gjenstanden ligger dypere i jorden tas det kontakt med Oppland fylkeskommune.
  Det er viktig å ikke grave dypere enn pløyelaget. Under pløyelaget kan det ligge graver, ildsteder og annet som er automatisk fredet. Gjenstander som ligger i disse må ikke graves opp. Det kan være vanskelig å se overgangen mellom dyrket mark og det som ligger under. Dersom du ikke graver dypere enn 15-20 cm vil du normalt sett være i pløyelaget.
 13. Stopp søket om du finner graver, offerfunn e.l.
  Du må umiddelbart stoppe søket og ringe fylkeskommunen dersom du finner flere gjenstander som ligger relativt tett og som er godt bevart, spesielt hvis det er trekull, bein eller lignende i jorda i tillegg. Dette kan dreie seg om oppløyde graver eller offerfunn som trenger rask arkeologisk førstehjelp.
 14. Innleveringspliktige gjenstander bør oppbevares kjølig, tørt og mørkt.
  Innleveringspliktige gjenstander bør lagres tørt, kjølig og mørkt, eksempelvis i kjøleskap. De kan lagres i posen de ble lagt i når de ble funnet. Det er viktig at gjenstanden ikke vaskes eller rengjøres da det kan skade den.
 15. Fyll ut funnskjema og lever dette inn samtidig med gjenstanden. Det kan bli utbetalt finnerlønn. Dersom det er ønske om finnerlønn må finners og grunneiers kontonummer føres opp på skjemaet.
  Det skal fylles ut ett funnskjema per gjenstand. Funnskjemaet følger gjenstanden fra finner, via fylkeskommunen og inn til Kulturhistorisk museum. Koordinater skal føres opp på funnskjemaet. Finnerlønn utbetales for enkelte gjenstander og mynter. Det er Kulturhistorisk Museum som innstiller til finnerlønn. Dersom man ønsker finnerlønn må kontonummer til finner og grunneier føres opp på skjemaet. Fylkeskommunen hjelper til med å fylle ut skjemaet ved behov, men vi sporer ikke opp kontonummer.
 16. Etter at funnet er levert får finner en kvittering på levert funn fra fylkeskommunen og funnet legges inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Det vil da bli tilgjengelig i Kulturminnesøk. Finner får en kvittering som bekrefter at funnet er levert inn. Dette kan være en e-post. Funnet blir så lagt inn i Askeladden og vil da bli tilgjengelig i Kulturminnesøk.

 


Informasjon til grunneier i Oppland fylke om metallsøking

Sist oppdatert 30.05.2016

Grunneiere bør kjenne til hva som gjelder ved søk med metalldetektor på eiendommen.

 • Grunneier bestemmer om privatpersoner får lov til å søke på eiendommen, og hvem som skal få søke.
 • Grunneier har krav på 50 % av en eventuell finnerlønn.
 • Ved funn av innleveringspliktige gjenstander vil det komme markeringer i kulturminnedatabasen Askeladden på eiendommen.
 • Funn av arkeologiske gjenstander vil så å si aldri føre til driftsmessige begrensninger.

Konsekvenser for grunneier hvis det gjøres detektorfunn på dyrket mark

I Oppland markerer de nå detektorfunn fra pløyelaget som ikke fredet kulturminne, siden funnene er tatt ut av åkeren og vi ikke har informasjon om hvorvidt det skjuler seg fredete kulturminner under pløyelaget. Noen fylkeskommuner bruker uavklart kulturminne. Det gjorde de også tidligere. Ingen av disse betegnelsene medfører noen restriksjoner på dyrkningen. Det står spesifikt i kulturminneloven at dyrkingen kan gå som før (kulturminneloven § 3).

I noen tilfeller kan det tenkes at gardbrukeren ønsker å omdisponere jorda hvor det er gjort funn til annet formål. Da KAN slike funn, sammen med andre faglige vurderinger fra arkeologene, medvirke til at det KAN bli aktuelt med utgravning på stedet før utbygging. Hvis dette har å gjøre med den vanlige driften på gården vil dette normalt bli regnet som et mindre privat tiltak, hvor kostnaden dekkes av Staten, ikke gardbrukeren.

Hvis gardbrukeren eller andre ønsker å omdisponere jorda til for eksempel store boligfelt eller vei KAN funnene, sammen andre faglige vurderinger, føre til at det KAN bli aktuelt med registreringer og eventuelt etterfølgende utgravning. Er det snakk om større utbygginger (for eksempel store veiprosjekt) blir det vanligvis arkeologiske undersøkelser uansett, detektorfunn eller ikke.

Hvis det blir gjort verdifulle funn på et jorde, som det er aktuelt med finnerlønn for, så har grunneier krav på halvparten av dette beløpet.

For gjenstander som ikke er omfattet av kulturminneloven gjelder Lov om hittegods. I Lov om hittegods står: «Jordgrave gods og annan lausøyre som har lege gøymd lenge på fast eigedom eller i ein lausøyreting, skal ikkje reknast for hittegods, når det synest klårt etter tilhøva at det ikkje lenger er rimeleg von å finna ut kven som er eigar. Eigaren til grunn, bygning eller lausøyreting der slikt funn vart gjort, og finnaren skal ha kvar sin halvpart av det som er funne. Kjem godset inn under lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, gjeld føresegnene der.»

Dette betyr at gjenstander som har tilhørighet til gården i utgangspunktet skal leveres til grunneier, dersom ikke annet er avtalt. Gjenstander/mynter uten tilhørighet til gården deles mellom finner og grunneier. Hvis man finner og selger sølvmynter fra etter 1650 skal grunneier ha halvparten av salgssummen.

Gjenstander funnet i gårdens mark er en del av gårdens og Opplands historie. Ha derfor et bevisst forhold til bruk av detektor, og sett deg inn i det som skjer. Ta kontakt med Oppland fylkeskommune om du har spørsmål eller betenkeligheter.


Har du funnet noe gammelt i Oppland?

Oppland fylkeskommune vil svært gjerne at du tar kontakt med dem dersom du finner gamle ting eller kulturminner i landskapet. Dine funn kan være med på å sikre viktige biter av vår historie for fremtiden.

Kontakt: http://www.oppland.no/kontakt-oss/kontakt-oss/

Når du finner gamle ting

Du er pliktig å ta kontakt med Oppland fylkeskommune dersom du finner ting, eller gjenstander, som er eldre enn 1537, som for eksempel sverd, pilspisser og smykker. Du er også pliktig til å ta kontakt dersom du finner båter, skipsvrak og – last eldre enn 100 år eller mynter som er eldre enn 1650. Disse gjenstandene er statens eiendom og skal leveres til fylkeskommunen.

Unngå å vaske gjenstanden. Noter gjerne mest mulig om funnet og funnomstendighetene, som hvor og hvordan det ble funnet. Kartfest funnstedet på papirkart eller med koordinater dersom du har mulighet til det. Fyll ut funnskjemaet for kulturminner. Lever skjemaet og gjenstanden til Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune tar seg av oversendelsen til museet. Når gjenstanden kommer til museet blir den renset, fotografert og behandlet slik at den kan oppbevares i museets magasin uten at den blir ødelagt.

Fylkeskommunen legger inn opplysninger om funnet i kulturminnedatabasen Askeladden. Disse opplysningene kan du selv finne på kulturminnesok.no.

Finnerlønn

Dersom du leverer inn en gjenstand som er eldre enn 1537 og som er funnet i Norge, har du rett på diplom med bilde eller finnerlønn.

Når du finner kulturminner i landskapet

Oppland fylkeskommune får mange henvendelser om funn av gamle hustufter, fangstanlegg, rester etter graver og andre spor i landskapet som kan være automatisk fredete kulturminner. Sporene kan noen ganger være vanskelige å forstå, og Oppland fylkeskommune oppfordrer deg til å ta kontakt dersom du tror du har funnet noe som kan være riktig gammelt.

Hvis du opparbeider en tomt, graver for en garasje eller annet og finner et kulturminne, må du straks stanse arbeidet og kontakte Oppland fylkeskommune slik at de får vurdert funnet. De prioriterer slike oppgaver og reiser ofte ut umiddelbart. Ved mindre, private tiltak vil eventuelle utgifter dekkes av det offentlige.