Norges Metallsøkerforening er en frivillig, landsdekkende organisasjon for detektorister. NMF (http://nmf.nu) ble stiftet i 1991. NMF – er Norges eldste forening for brukere av metalldetektor, og har siden starten i november 1991 økt jevnt og trutt og er i dag også den største metallsøkerforeningen i landet med over fem hundre medlemmer (pr. 31.12.2015). Forening er både en interesseorganisasjon og et faglig forum og har som formål er å bidra til erfaringsutveksling mellom sine medlemmer blant annet gjennom sine medlemsmøter og sitt forum. Tanken bak dette er å gi økt innsikt i og større interesse for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting.

I tillegg til foreningskvelder med gode og interessante foredragsholdere arrangerer foreningen også mange metallsøkerturer til spennende områder. En veldig populær aktivitet som alltid samler et stort antall medlemmer til en flott dag med metallsøking og sosialt samvær. Foreningen driver også en nyhetsside og et digitalt museum

Norges Metallsøkerforening ønsker også å være et bindeledd mellom brukere av metalldetektor og myndighetene. Dette har resultert i en stadig bedre dialog og samarbeid mellom metallsøkere og arkeologiske myndigheter. Foreningen har deltatt i mange prosjekter som Slagene på Re og på Gokstad. Medlemmer har også bistått politiet i kriminalsaker.

Foreningen er åpen for alle med interesse for metallsøking og er landsdekkende. De har pr. dags dato også 5 lokallag.

ProCollector anbefaler detektorister å melde seg inn der, eller i en annen klubb. Å dele erfaringer med viderekommende er gull verdt, dessuten støtter man opp om utvikling av hobbyen, samt samarbeide med myndigheter, ved å være medlem i en klubb.

Foreningen søker å gi økt innsikt for metallsøking mineralleting, lokalhistorie og kulturvern ved hjelp av erfaringsutveksling mellom medlemmene. De er medlem av kulturvernforbundet. Foreningen ønsker å være en interesseorganisasjon og et faglig forum for metallsøkerbrukere. De vil være et bindelegg mellom myndigheter og detektorister.

Norges Metallsøkerforening arrangerer møter i felten både vår og høst, hvor hobbyen praktiseres, samt medlemsmøter hver mnd, med unntak av juli og august.

De fleste av foreningens medlemmer har lang erfaring i hobbyen og er interesserte i lokalhistorie, de er derfor en god ressurs når det gjelder dette feltet. Metallsøking gir gode muligheter for å lære om lokalhistorie og er nyttig for å forstå den lokale og nasjonale kulturarv vi har i Norge. Foreningen legger ned mye arbeide i å studere aktuelt kildemateriale for å finne gode søkeområder, slik som skysstasjoner, åkere, utfartssteder og gamle danseplasser; steder der mennesker har oppholde seg over lengre tid og steder for sosiale begivenheter.

Hovedutstyret til medlemmer av Norges Metallsøkerforening består av elektroniske metalldetektorer som skaper et elektromagnetisk felt i jorden. Magnetiske og elektrisk ledende materiale og gjenstander forstyrrer feltet til metalldetektoren. Detektoren reagerer da enten med lyd eller utslag på instrumentpanel. Det søkes vanligvis ned til 20 cm, mens vanlig dybde for funn er på ned til 15 cm. Kun større gjenstander kan påvises dypere enn 30-40 cm.

Foreningstur med Norges Metallsøkerforening (foto: Per Sibe)

Foreningstur med Norges Metallsøkerforening

Vanlige funn blandt medlemmer av Norges Metallsøkerforening er pynte- og bruksgjenstander som våpen, smykker, spenner, redskaper og dekketøy. Vektlodd, mynter, plomber som var/er knyttet til handelsvirksomhet omfattes med stor interesse. Det blir funnet mye søppel og skrot, derfor er dette en hobby hvor man må ha god tålmodighet. Ettertraktede funn, som forekommer med hyppighet, tilhører stort sett 1700-1900 tallet. Gjenstander fra før 1537 blir sjelden funnet. Medlemmer i foreningen legger også ned mye arbeide i å registrere og katalogføre sine funn.

Norges Metallsøkerforening har krav om ett års prøvetid for nye medlemmer. Opptak er betinget av ansvarsbevisst utøvelse av hobbyen i prøvetiden, slik sikrer klubben at medlemmene er sitt ansvar bevisst, og at de kjenner lovverket i forhold til lov om kulturminner.

Norges Metallsøkerforening og myndighetene

NMF har et gjensidig ønske med NIKU distrikskontor Øst, Arkeologisk museum i Stavanger, flere fylkesarkeologer fra Østlandet, Universitetets MyntkabinettRiksantikvaren og Universitetets Oldsaksamling om et nærmere samarbeid. Oldsaksamlingens fornminnekommite har drøftet bruken av metallsøkere, med positiv respons, og det har ført til at flere av de nevnte instanser noen ganger benytter Norges Metallsøkerforening sin ekspertise til  feltundersøkelser ved utgravninger.

Fra 1992 og frem til i dag har hatt møter med Riksantikvaren og Universitetets Oldsaksamling, også noen møter med fylkesarkeologer tilstede.

Bohuslen Museum i Sverige har også hatt samarbeide med NMF, og foreningen ser muligheter for å kunne tilby mer assistanse til fylkeskommuner og museer. Aktuelle oppgaver kan f.eks. være: forundersøkelser av potensielle utgravningsfelter, planlagte regulerte områder, byggesteder, påvisning av gjenstandskonsentrasjoner og enkeltgjenstander under feltarbeid, samt begrensning av gjenstandstap gjennom «avfallsjord».

norges metallsøkerforening nmf

Sammen på tur